PLANTES | Herbari

Reglament d'煤s

Composici贸
L鈥檋erbari del Jard铆 Bot脿nic (JBV) 茅s una col路lecci贸 p煤blica d鈥櫭簊 restringit, propietat de la Universitat de Val猫ncia-Estudi General. Est脿 format per:
 • Les col路leccions de fanerog脿mia registrades a l鈥檋erbari.
 • El material adquirit pel JBV mitjan莽ant donaci贸, intercanvi, llegat i assignaci贸, aix铆 com aquell que obtingudes per recol路lecci贸 i compra amb fons del JBV.
 • El material adquirit amb recursos aliens al Centre quan per a la seua preparaci贸 o conservaci贸 s鈥檜tilitzen medis o fons del JBV, tret que per llei o conveni es dispose altra cosa.
 • El material aportat pel personal vinculat al JBV obtingut com a conseq眉猫ncia de la seua activitat laboral.
 • El JBV tamb茅 pot ser dipositari de col路leccions quan es formalitza mitjan莽ant el corresponent acord amb el titular de la col路lecci贸.
Visitants
Permisos i autoritzacions:
 • Per a la consulta de l鈥檋erbari ser脿 necess脿ria la presentaci贸 de la targeta de visitant del centre degudament emplenada i on figure l鈥檃utoritzaci贸 del conservador. Les targetes se sol路licitaran en recepci贸 i haur脿 de constar el motiu de la visita.
 • Es prega als visitants que signen el llibre de visites que ser脿 oferit pel personal de l鈥檋erbari, on s鈥檋i anotaran les dades de l鈥檜suari, la data i el material consultat.
 • Per a estades de m茅s de tres dies o per disposar de serveis especials (microscopia, fotografies, consultes voluminoses, llistats d鈥檕rdinador...), 茅s convenient comunicar-ho al menys amb una setmana d鈥檃ntelaci贸.
 • Qualsevol esp猫cimen dut de fora de les instal路lacions de l鈥檋erbari ha de ser congelat durant 48 hores a les depend猫ncies del JBV, amb l鈥檕bjectiu d鈥檈vitar infeccions. Per aquesta finalitat caldr脿 posar-se en contacte abans amb el conservador.
 • Per la mateixa ra贸 no es permet treure cap plec de l鈥檋erbari.
Manipulaci贸 de l鈥檋erbari:
 • L鈥檃cc茅s als plecs de l鈥檋erbari 茅s lliure i es poden extreure els esp猫cimens dels compactes, per貌 no retornar-los al seu lloc. Caldr脿 entregar-los al personal de l鈥檋erbari.
 • Sota cap concepte es canviaran els plecs de camisa. En cas d鈥檕bservar alguna anomalia es comunicar脿 al personal encarregat.
 • Es prega als especialistes que identifiquen els plecs estudiats utilitzant les etiquetes de revisi贸. Es far脿 constar amb tinta indeleble i lletra llegible el nom del t脿xon, el nom del investigador, la data i la instituci贸 de proced猫ncia. Els plecs revisats s鈥檈ntregaran a la persona encarregada.
 • En el cas de material barrejat s鈥檈scriur脿 amb llapis un n煤mero o lletra al peu de cada esp猫cimen i el mateix n煤mero o lletra a l鈥檈tiqueta de revisi贸 que corresponga al mateix, amb la finalitat de la seua correcta identificaci贸.
 • Cap exemplar o fragment ser脿 separat del plec. Aix铆 mateix est脿 totalment prohibit fer marques o anotacions als plecs o etiquetes que hi figuren.
 • La dissecci贸 d鈥檈xemplars de l鈥檋erbari sols 茅s permesa, i autoritzaci贸 pr猫via, en els casos on siga imprescindible per a la seua identificaci贸.
 • Tots els fragments disseccionats, incloses les micropreparacions, se situaran en un sobre pegat al plec. Est脿 prohibida la dissecci贸 en cas de plecs amb un sol exemplar i sobretot el material tipus i hist貌ric.
 • Tret d鈥檃utoritzaci贸 expressa del conservador, no es permet extreure mostres per a estudis de palinologia, anatomia, fitoqu铆mica o qualsevol altre m猫tode que implique la destrucci贸 dels esp猫cimens d鈥檋erbari. En cas que s鈥檃utoritze, els resultats de les proves destructives s鈥檃djuntaran al plec.
 • S鈥檃grair脿 rebre una c貌pia de les publicacions que s鈥檋agen basat en material de l鈥檋erbari VAL.
Horari i normes generals:
 • L鈥檋erbari del Jard铆 Bot脿nic de Val猫ncia romandr脿 obert al p煤blic de dilluns a divendres, excepte festius, de 9 a 14 h, al llarg de tot l鈥檃ny. Fora d鈥檃quest horari sols es podr脿 treballar amb perm铆s expr茅s del conservador.
 • No es permet fumar, beure ni menjar a les depend猫ncies de l鈥檋erbari.
Pr猫stecs de l鈥檋erbari VAL
 • L鈥檋erbari del JBV es troba a disposici贸 de tots els investigadors bona fide, qualificats per a l鈥檈studi de col路leccions, i integrats en programes concrets de treball.
 • El JBV no presta habitualment material tipus, hist貌ric o qualsevol altre material delicat, encara que 茅s possible l鈥檈nviament de fotografies dels plecs d鈥檃questa naturalesa.
 • Els exemplars sols s鈥檈nviaran en pr茅stec a institucions bot脿niques reconegudes, i en cap cas a particulars. El JBV es reserva el dret a no atendre peticions de pr茅stec quan la instituci贸 sol路licitant, a judici del conservador, no oferisca les garanties necess脿ries.
 • Les sol路licituds de pr茅stec seran enviades per escrit al JBV, per el conservador o el director de la instituci贸, qui es far脿 responsable de la conservaci贸 i devoluci贸 del material. A la sol路licitud ha de constar el nom del tax貌nom o especialista que treballar脿 amb el material, i quin 茅s l鈥檕bjecte del treball que es pret茅n realitzar.
 • Sempre que siga possible, els exemplars demanats en pr茅stec es detallaran individualment. 脡s potestat del conservador dividir el pr茅stec i enviar-lo per parts quan el material sol路licitat siga massa volumin贸s.
 • Els exemplars es presten normalment per un per铆ode m脿xim de sis mesos, encara que s鈥檃grair脿 la devoluci贸 el m茅s aviat possible. L鈥檈nviament es far脿 tenint la m脿xima cura de l鈥檈mbalatge per evitar el deteriorament durant el transport. Si fora necessari retenir el material a estudiar per un per铆ode m茅s llarg, sols es podr脿 fer despr茅s d鈥檜na autoritzaci贸 expressa del conservador que caldr脿 sol路licitar abans del venciment del termini. En qualsevol cas el JBV es reserva el dret a sol路licitar la devoluci贸 del pr茅stec quan estime oport煤.
 • Tret d鈥檃utoritzaci贸 expressa, els exemplars en pr茅stec no es podran traslladar del centre o instituci贸 receptora.
 • Per a la manipulaci贸 dels plecs en pr茅stec s鈥檃plicaran les mateixes normes que per a la seua consulta a les instal路lacions de l鈥檋erbari VAL.


gbif
validxhtml validcss