CULTURA I COMUNICACIÓ | 2018
SEMINARIS DEL BOTÀNIC

Estudi de l'evolució del "espaiador intergènic ribosomal 45S (IGS) " mitjançant tècniques moleculars i citogenètiques 


A CÀRREC DE JOSE A. GALIÁN

Botànic vinculat al Jardí Botànic

Dia: Dijous, 20 d'octubre del 2011 

Lloc: Aula de seminaris del Botànic  

Hora: 16.30h

RESUMEN

El cistrón ribosomal nuclear 45S està compost pels gens d'ADN ribosomal 18S, 5.8S i 26/28S, dos espaiadors interns que es transcriuen (ITS-1 i ITS2), i un espaiador intergènic (IGS) que inclou en tots dos extrems dos espaiadors externs transcrits (MTS-1 i MTS-2). Aquesta seria la unitat bàsica 45S que juntament amb l'altre gen nuclear ribosomal 5S, produeixen el ARN madur que forma part de les subunitats que donen lloc als ribosomes citoplasmàtics en la majoria d'eucariotes. Els loci ribosomales (el lloc físic de la seqüència d'ADN en el cromosoma) estan formats per centenars o milers d'aquestes unitats repetides en tàndem, loci que mitjançant tècniques citogenètiques s'ha constatat una àmplia diversitat quant a nombre i col·locació dins dels genomes de plantes.

A causa d'aspectes funcionals es té la creença que tots els tàndem ribosomals presents dins d'un mateix genoma són virtualment idèntics, sent un model paradigmàtic d'evolució concertada. Aquest model estipula que tots els membres d'una mateixa família gènica, tant dins com entre loci, evolucionen d'una manera concertada en lloc d'independentment, d'aquesta manera les mutacions que ocorren en un membre o unitat, poden estendre's a través del tàndem sencer mitjançant mecanismes moleculars tals com l'entrecreuament desigual o la conversió gènica. Encara que també es suggereix la possibilitat que aquesta homogeneïtzació siga deguda a mecanismes de selecció purificadora i/o birth-and-death en lloc evolució concertada. D'altra banda alguns treballs han avaluat la naturalesa dinàmica dels loci ribosomals 45S i 5S en molts grups, constatant-se la seua capacitat per a amplificar-se, dispersar-se i integrar-se en altres àrees del genoma mitjançant mecanismes associats a la retrotransposició. Tots aquests processos compliquen en últim terme la dilucidació de la contribució real de cadascun d'ells en els processos d'homogeneïtzació de seqüència i recanvi gènic que s'observen en l'ADN ribosomal.

El nostre principal objectiu és avaluar l'estructura i variació de l'espaiador intergènic (IGS) a diferents nivells evolutius de plantes, centrant-nos principalment en la família Fabaceae, juntament amb almenys un membre de les famílies Caryophyllaceae, Brassicaceae, Buxaceae, Lauraceae, Asteraceae, Solanaceae, Poaceae, Podocarpaceae, Ginkgoceae, Welwitschiaceae, Pelliaceae, Polytrichaceae i Characeae, amb la possibilitat d'afegir algun grup més d'interès. Amb tot, avaluarem (i) el valor dels IGSs com a marcadors moleculars a nivells macro- i microevolutivo, i (ii) l'estructura i evolució molecular dels pseudogens de IGS i el seu possible ús en filogeografía.

Descarregar el resumen :

validxhtml validcss